• / Black Santa Claus (LP Version) - Charles Bevel - Black Santa Claus / Sally B. White (Vinyl)